Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

  [1]  2  Następna >

Zbiorowiska roślin wodnych

01 lipiec 2010r.

Zbiorowiska roślin wodnych Na piaszczystym dnie jeziora Łebsko rozwijają się łąki ramienicowe, utworzone z zespołów: Charetum asperae, Charę tum tomento-sae, Charetum contr ariae czy w końcu Ni telle tum obtusae. Na dnie umocowują się także liczne gatunki rdestnic, tworzących własne zespoły, jak np. zespół rdestnicy połyskującej (Potametum lucenis), zespół rdestnicy nitkowatej (Potametum filiformis) oraz zespół drobnych rdestnic - przeszytej i grzebieniastej oraz jezierzy morskiej i zamętnicy błotnej (Parvopotamo-Zanichellietum). Następną, bliższą brzegu jeziora strefę roślinności tworzą zespoły roślin o liściach pływających, przede wszystkim zespół wywłócznika i grążela (.Myriophyllo-Nupharetum). Głównymi gatunkami budującymi to zbiorowisko są wywłócznik okółkowy i grążel żółty oraz dwa gatunki grzybieni, których liście i kwiaty pływają po powierzchni wody. Grzybienie białe to gatunek szeroko rozpowszechniony w jeziorach bogatożywnych (eutroficznych), natomiast grzybienie północne to roślina znacznie rzadsza, znajdowana także w wodach uboższych.

Czytaj dalej...


Łęgi olszowe

13 październik 2010r.

Łęgi olszowe Powolne obniżanie się poziomu wód gruntowych prowadzi do dalszych zmian siedliskowych. Skraca się coraz bardziej okres wiosennego podtopienia. Dostęp powietrza do powierzchniowych warstw torfu powoduje ich przetworzenie i humifikację, a bujna roślinność zielna poprzez coroczny rozkład stale wzbogaca glebę w czynne postaci próchnicy. Zanika struktura kęp i dolinek, tak charakterystyczna dla olesu. Zaczynają pojawiać się coraz bardziej wymagające gatunki roślin.

Czytaj dalej...


Roślinność strefy brzegowej

15 sierpień 2010r.

Zespoły roślinne poza strefą brzegową Obszar Pobrzeża Słowińskiego i Kaszubskiego należy do najsilniej zalesionych regionów kraju. Lasy zajmują tu ok. 30% ogólnej powierzchni. Największy kompleks leśny, rozciągający się między Wejherowem, Puckiem a Jeziorem Żarnowieckim nosi nawet nazwę puszczy. Jest to Puszcza Darżlubska, znana z pięknych lasów bukowych i bukowo-dębowych. Rozległe lasy porastają także wielkie pasmo wzgórz morenowych, ciągnące się od Koszalina w kierunku Trójmiasta. Lasy towarzyszą również wybrzeżom Bałtyku.

Czytaj dalej...


Buczyna pomorska

19 sierpień 2010r.

Buczyna pomorska Lasy bukowe są niewątpliwie najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu Pomorza. Optymalnie rozwinięte w strefie pojezierzy, schodzą także na pobrzeże, gdzie spotkać je można aż po krawędź klifów, a niekiedy nawet na urwistych zboczach ponad plażą.

Czytaj dalej...


Lasy

28 listopad 2010r.

Lasy bukowo-dębowe Buk, mający szerszą skalę ekologiczną niż buczyna, jest także ważnym gatunkiem budującym drzewostan acidofilnego lasu liściastego bukowo-dębowego (Fago-Quercetum rozprzestrzenionego na pobrzeżu Bałtyku. Bukowi towarzyszy tu zawsze dąb bezszypuł-kowy. W terenie falistym na ubogim podłożu lasy bukowo-dębowe stanowią charakterystyczny element krajobrazu. Buki i dęby nie są tu wysokie, często mają nisko osadzone i bardzo silnie rozgałęzione korony.

Czytaj dalej...


Brzezina bagienna

13 listopad 2010r.

Brzezina bagienna Bardzo bliskie borom bagiennym pod względem siedliskowym i florystycznym są brzeziny bagienne, określane jako zespół Bernie tum pubescentis. Istnieją też wyraźne powiązania dynamiczne i genetyczne między obu tymi zespołami leśnymi, odgrywającymi ważną rolę w krajobrazie pobrzeży Bałtyku. Brzeziny bagienne związane są przede wszystkim z torfowiskami przejściowymi. Ze względu na dużą zmienność warunków siedliskowych, uzależnionych w głównej mierze od stosunków wodnych, można brzezinę spotkać zarówno na obrzeżu torfowiska niskiego, jak i na okrajku torfowiska wysokiego.

Czytaj dalej...


Roślinność torfowisk wysokich

10 wrzesień 2011r.

Wilgotny klimat z opadami rzędu 600-700 mm w ciągu roku przy stosunkowo niskim parowaniu to główne czynniki sprzyjające powstawaniu torfowisk wysokich w pasie pobrzeży i na Pojezierzu Pomorskim. Na niżu torfowiska wysokie poza tymi obszarami w zasadzie nie występują. Usytuowane zawsze na terenach wyniesionych w stosunku do otoczenia, czyli innymi słowy na lokalnych wododziałach, torfowiska wysokie zasilane są tylko wodą z opadów, a uniezależnione od wód gruntowych. Następstwem tego jest skrajne ubóstwo siedlisk i odpowiadający mu szczególny skład flory styczny. Tylko najmniej wymagające rośliny mogą tu egzystować. W obrębie Pobrzeża Słowińskiego i Kaszubskiego torfowiska wysokie właściwe znane są z okolic jeziora Łebsko, z dna szerokiej oradoliny rzeki Łeby, z Janiewickiego Bagna koło Sławna oraz z Bielawskiego Błota koło Pucka. Torfowiska te charakteryzują się wyraźnym wyniesieniem części centralnej, bezdrzewnej. Są one otoczone wąskim, podtopionym i stąd trudnym do przebycia okrajkiem, położonym najniżej.

Czytaj dalej...


Roślinność obrzeży jezior dystroficznych

01 wrzesień 2011r.

W obszarze torfowisk wysokich, a także wśród borów bagiennych spotykamy na pobrzeżu szereg niewielkich jeziorek dystroficznych, o których mówi się, że są „zawieszone w torfie". Ich woda jest czarna, lecz nie z powodu zanieczyszczeń. Włożywszy do wody rękę, widzimy na jej jasnym tle znaczne ilości drobnej zawiesiny torfowej, unoszącej się w wodzie i nadającej jej ów czarny kolor. Jeziorka te należą do grupy jezior skąpożywnych. Nie otacza ich pas oczeretów ani pasmo szuwarów.

Czytaj dalej...


Strona 1 z 2,   [1]  2  Następna >